Budowa Solace House

Sprawdź jak przebiega budowa domu Solace House

1 Przygotowanie terenu budowy

Zgodnie z przepisami prawa budowlanego należy oznaczyć teren budowy, zamontować tablicę informacyjną oraz ogrodzić terenu budowy. Działka powinna być przygotowana do montażu. Szczególnie istotne jest zapewnienie przez inwestora dojazdu dla samochodu dostawczego z dźwigiem HDS oraz postawienie toalety przenośnej i kontenera na śmieci.

Następnie geodeta na podstawie Planu Zagospodarowania Terenu i rzuty fundamentów tyczy położenie budynku na działce.

Na wcześniej przygotowanych łatach ciesielskich oznaczone są główne osie budynku oraz rzędną (wysokość) potrzebną do określenia poziomu „zera budowy”.

2 wykonanie przyłączy zewnętrznychy

..Do budynku należy doprowadzić media – wodę, kanalizację, prąd. Jeżeli na danym terenie nie ma możliwości podłączenia do sieci kanalizacyjnej lub wodnej można wykonać odpowiednio szambo, oczyszczalnie ekologiczną lub studnię.

Wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku
Procedura postępowania

 1. Uzyskanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej.
  Wykonanie projektu przyłączy przez uprawnionego projektanta.
 2. Uzgodnienie projektu z Zakładem Gospodarki Komunalnej.
 3. Jeżeli sieć wodociągowa przebiega przez inne działki lub drogę należy:
  • ustalić właścicieli działek, w których przyłącze będzie zlokalizowane, a następnie uzyskać prawo dysponowania terenem na cele budowlane,
  • w przypadku dróg publicznych należy uzgodnić z właścicielem lub zarządcą drogi lokalizację przyłącza i uzyskać zgodę na budowę przyłącza,
  • złożyć wniosek o zajęcie pasa ruchu drogowego celem wykonania w nim robót budowlanych.
 4. Wykonanie przyłącza na działce:
  • prace ziemne,
  • prace montażowe,
  • prace ziemne
 5. Odbiór przyłącza przez Zakład Gospodarki Komunalnej.
 6. Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej.
 7. Zawarcie umowy o przyłączenie do instalacji sieci wodociągowej.

Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego – szamba
Procedura postępowania

 1. Uzyskanie potwierdzenie braku możliwości podłączenia do siei kanalizacyjnej.
 2. Zgłoszenie budowy szamba (zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe) o pojemności do 10 m3.
 3. Wykonanie szamba i przyłącza do budynku.
 4. Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej.

Wykonanie przyłącza elektroenergetycznego
Procedura postępowania

 1. Uzyskanie warunków technicznych przyłączenia do sieci elektroenergetycznej.
 2. Podpisanie umowy o przyłącze elektryczne.
 3. Wykonanie przez przedsiębiorstwo energetyczne prac projektowych i montażowych – wykonanie złącza kablowego z zestawu złączowo – pomiarowego (skrzynka elektryczna) w granicy działki lub na słupie.
 4. Wykonanie przyłącza elektrycznego od skrzynki do budynku w zakresie inwestora.
 5. Podpisanie umowy o świadczenie usług dystrybucji energii lub umowy kompleksowej.
 6. Montaż przez przedsiębiorstwo energetyczne układu pomiarowo – rozliczeniowego (licznik).

3 PRACE MONTAŻOWE FUNDAMENTÓW I RAMY

Fundamenty

Rodzaj zastosowanych fundamentów zależy od warunków gruntowych na działce. W przypadku dobrych warunków gruntowych, wykonujemy fundamenty punktowe – stopy fundamentowe lub mikropalowanie. Rozwiązania te mają szereg zalet. Są szybkie w wykonaniu, relatywnie tanie i nie mają znaczącego wpływu na środowisko.

Rama stalowa

Na fundamenty montowana jest rama stalowa, usztywniająca konstrukcję i przenosząca równomiernie obciążenia z budynku na fundamenty.

4 MONTAŻ PREFABRYKATÓW

Na plac budowy dostarczone są prefabrykaty podłogowe, ścienne i dachowe. Prefabrykaty są wykończone od wewnątrz podkładem gruntującym. Od zewnątrz zabezpieczone są przeciwwilgociowo i przeciwwietrznie masą oraz membraną. W ścianach na etapie produkcji zamontowane są okna i drzwi zewnętrzne.
Prefabrykaty układane są w odpowiedniej kolejności i łączone są ze sobą za pomocą trwałych i mocnych złączy. Po złożeniu wszystkich elementów, dom zabezpieczany jest membraną przeciwwodną. W zależności od wielkości budynku, montaż trwa od dwóch do sześciu dni.

5 Prace wykończeniowe zewnętrzne

Z zewnątrz montowana jest jest elewacja, pokrycie dachu i obróbki blacharskie.

6 Zagospodarowanie terenu i zakończenie budowy

Wykonanie innych elementów zaprojektowanych na Planie Zagospodarowania Terenu.

Doprowadzenie do porządku placu budowy.

Wykonanie dokumentacji powykonawczej przez geodetę.